top of page

Huishoudelijk Reglement R.T.C. Rockanje

Dit reglement is per 29 maart 2012 met algemene stemmen aangenomen.


1.    Het bestuur komt minstens éénmaal in de twee maanden en verder zo vaak als in het belang van de vereniging noodzakelijk is, bijeen.

2.    Tweemaal twee en éénmaal drie leden van het bestuur treden jaarlijks af en zijn direct herkiesbaar, met een maximale zitting van negen jaar. Indien noodzakelijk en tweederde van de tijdens de Ledenvergadering aanwezige personen zijn vóór, kan een bestuurslid langer zitting hebben.

3.    De bestuursleden worden tijdens de Algemene Ledenvergadering gekozen. Indien een bestuurslid eerder dan de onder punt 2 genoemde zittingstijd wil opstappen, moet er tevens door haar/hem voor passende vervanging worden gezorgd. Bestuurswisselingen eerder dan de onder punt 2 genoemde zittingstijden kunnen alleen plaatsvinden tijdens een Buitengewone Ledenvergadering.

4.    De voorzitter: Opent en sluit een vergadering, leidt deze naar behoren, geeft of ontneemt een spreker het woord en handhaaft de orde. Geeft aan bestuursleden en/of leden de gelegenheid om ongestoord hun eigen mening voor te dragen, over een onderwerp dat aan de orde is, en vat de vergadering m.b.t. de naar voren gebrachte standpunten in het kort samen. Wordt bij afwezigheid vervangen door een bestuurslid.

5.    De secretaris: Notuleert tijdens de vergadering en verzorgt de notulen, correspondeert en bewaart het archief. Het bestuur wordt van alle correspondentie tijdig op de hoogte gebracht. Houdt de ledenlijst bij, maakt een jaarverslag en kondigt vroegtijdig vergaderingen bij de leden aan. Wordt bij afwezigheid vervangen door een bestuurslid.

 

6.    De penningmeester: Int het contributiegeld en draagt zorg voor registratie van donateurs, pleegt overleg met het bestuur over bedragen boven de € 350,00 en vraagt toestemming bij opname hiervan. Presenteert een eindafrekening van het afgelopen en een begroting van het komende boekjaar. Maakt een financieel jaarverslag en is verplicht inzage te geven aan de kascontrolecommissie m.b.t. de jaarlijkse kascontrole.

 

7.    De kascontrolecommissie bestaat uit twee leden. Ieder jaar wordt in de Algemene Ledenvergadering maximaal één nieuw lid gekozen of benoemd. Beide leden zijn verplicht éénmaal per jaar de kas en boeken te controleren. Het resultaat brengen zij uit in een verslag aan het bestuur op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.

 

8.    Minstens éénmaal per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering brengen de secretaris, de penningmeester en de kascontrolecommissie hun verslag en rapport uit.

 

9.    Een voorstel wordt in stemming gebracht als de voorsteller(ster) ondersteuning heeft van minstens één lid. Ieder lid brengt één stem uit. Over personen wordt schriftelijk en over zaken mondeling gestemd. Bij staking van stemmen wordt een herstemming gehouden. Wanneer twee personen een gelijk aantal stemmen behalen beslist het lot. Een spoedvergadering wordt belegd indien minstens tien leden er op aandringen.
 
10.    Alle leden behoren zich ordelijk te gedragen tijdens oefenavonden, evenementen, wedstrijden en/of andere clubactiviteiten (ook in de kleedkamers). Indien een lid zich niet aan deze regels houdt, heeft het bestuur het recht het desbetreffende lid te verwijderen, royeren of tijdelijk uit te sluiten.

 

11.    Leden worden geacht voor hun desbetreffende lesuren op tijd aanwezig te zijn. Bij langdurig verzuim kan een clublid door het bestuur tijdelijk op non-actief worden gezet. U dient dit wel zelf kenbaar te maken bij het secretariaat. Het clublid behoudt alle rechten, maar betaalt over de verzuimperiode, géén clubcontributie, wel bondscontributie. In alle gevallen, welke in aanmerking willen komen voor non-actief, beslist het bestuur.

 

12.    De leiding houdt van elke groep een presentielijst bij en geeft deze voorzien van paraaf of handtekening af aan het bestuur. De leiding is belast met het toezicht op de toestellen, welke gebruikt worden tijdens de lesuren en brengen daarover zonodig rapport uit aan het bestuur.

 

13.    De leiding neemt een periode van twee maanden in acht als opzegtermijn. Het bestuur houdt eenzelfde periode aan ook bij eenzijdige beëindiging van het arbeidscontract. In alle andere situaties dan hierboven omschreven beslist het bestuur.

 

14.    De jeugdleden zijn verplicht de voorgeschreven turnkleding tijdens wedstrijden, evenementen en/of clubactiviteiten te dragen. Deze turnkleding, zwart velours turnpakje met rode en gele accenten, wordt voor de meisjes bij wedstrijden tevens voorzien van witte sokjes (indien zij sokjes aan wil in haar turnschoentjes) en men draagt geen loshangend haar. Voor jongens gelden ook verplichte maar andere kledingvoorschriften. Zij dragen een zwarte velours korte broek met een zwart velours turnpak met rode en gele accenten. 
De turnpakjes moeten via de vereniging worden aangeschaft.

 

15.    Contributie wordt berekend en geheven over een volledig kalenderjaar en kent twee betaalperioden. Te weten: 1 januari t/m 30 juni en 1 juli t/m 31 december. De clubleden dienen twee maal per jaar hun contributie te voldoen. Tijdens de vakantieperioden wordt de contributie doorbetaald. Indien men niet binnen de gestelde termijn betaald, worden er vanaf de 1e aanmaning aanmaningskosten in rekening gebracht.

 

16.    In afwijking van artikel 5 punt 2 van de statuten (waarin staat vermeld dat men alleen aan het einde van een verenigingsjaar het lidmaatschap kan opzeggen) is het volgende van kracht:
Elk clublid kan binnen 14 dagen vóór het ingaan van de nieuwe betaalperiode het lidmaatschap schriftelijk opzeggen. Dit dient ook schriftelijk aan het secretariaat te worden gemeld. Als men na het ingaan van een nieuwe betaalperiode het lidmaatschap opzegt, moet er gewoon voor dit halfjaar (betaalperiode) worden betaald. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap vind er geen restitutie van de contributie plaats.

 

17.    Clubleden dienen minimaal éénmaal per jaar een activiteit/evenement te ondersteunen door hier aan deel te nemen of te assisteren.

 

18.    In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
 

bottom of page